Łaskawość i sprawiedliwość – ks. Dariusz Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Księga Izajasza 25,6-10a

List do Filipian 4,1-9

Ewangelia Mateusza 22,1-14

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Co jest łatwiejsze sprawiedliwość czy łaskawość? Zobaczcie, jak w świetle przypowieści Bóg patrzy na człowieka jak ocenia jego wartość? Przypowieść mówi o wartości człowieka na tle zbawienia, jak Bóg oferuje nam. W tym kontekście człowiek na pewno nie jest wartościowany wedle zasług, tego ile i jak robi. Ale po porosty takim jaki jest. Jest stworzeniem Boga.

Najmowanie pracowników do winnicy jest również pięknym obrazem poszukiwanie człowieka przez Boga. Może to będzie o godzinie 9.00, może o 10.00 jego życia. A może wreszcie tuż przed 12.00, jak to mówimy za pięć dwunasta – w tym czasie gdy wydaje się, że już wszystko stracone. Gdy inni przeznaczyli go już na potępienie. Każdy ma swój czas.

Często jest to nie zrozumiałe, wbrew logice sprawiedliwości i zasług. Bo całe życie, bez Boga, a tu wystarczy choćby gest, jak słowo łotra na krzyżu „Panie wspomnij na mnie, gdy udasz się do swego Królestwa”, aby dostąpić zbawienia. Boże działanie, Jego miłość jest dla nas niepojęta. Jak to trafnie wypowiedział prorok Izajasz, że myśli Boga nie są ludzkimi myślami, że Boże drogi nie są ludzkimi drogami. Jezusowa przypowieść objawia nam Bożą łaskę, która nie uwarunkowana naszymi zasługami. Za to też ta przypowieść była ceniona przez Reformatorów.