O Kościele

Miłuj nie nie tylko w słowie, ale w czynie i w prawdzie. Połącz się ze mną w pracy dla Boga tak dalece, jak ci an to pozwala twoje sumienie, zachowując swoje dotychczasowe poglądy i swój własny sposób chwalenia Pana. Wtedy będziemy mogli iść ręka w rękę.

ks. Jan Wesley (1703-1791), duchowny anglikański

Początki metodyzmu przypadają na lata trzydzieste XVIII wieku. Nazwa jest przezwiskiem określającym ruch duchowej odnowy w Kościele Anglikańskim. Przewodzili mu dwaj duchowni anglikańscy, bracia Jan i Karol Wesleyowie. Kaznodziejstwo na otwartej przestrzeni (poza obiektami kościelnymi) oraz rozgrzanie serca, potrzeba pokuty, nawrócenia, odrodzenia i uświęcenia wchodzą na stałe do kaznodziejskiego słownika tego ruchu. Wesleyowie nie zamierzają wprowadzać zmian doktrynalnych ani wyodrębniać wiernych ze struktur państwowego Kościoła. Dlatego formalnie zorganizowane tego odrodzeniowego ruchu zaczyna funkcjonować dopiero po ich śmierci.

W doktrynie i praktyce metodyzm stanowi ogniwo pośrednie między historycznymi Kościołami protestanckimi (np. luteranie, kalwini, anglikanie) a Kościołami wolnymi, nie związanymi okładami z określonym państwem (np. baptyści, zielonoświątkowcy). Z tradycji metodystycznego ruchu wywodzą się Kościoły tradycji odrodzeniowej, uświęceniowej, pentakostalnej, adwentystycznej, a nawet znana i ceniona w wielu krajach Armia Zbawienia.

Podstawą doktrynalna metodyzmu pozostają do dziś anglikańskie Artykuły wiary, reformacyjne zasady: tylko Pismo Święte, tylko łaska, tylko wiara, tylko Chrystus oraz kazania i komentarze biblijne Wesleya. Metodyści uznają Bożą Łaskę uprzedzającą, która obejmuje całą ludzkość i poprzedza wszystkie pozytywne doświadczenia wiary człowieka. Metodyzm uznaje następujące szczeble wewnętrznej przemiany: pokuta, usprawiedliwienie i odrodzenie, uświęcenie. Wszystkie one związane są z działaniem Bożej łaski uprzedzającej, usprawiedliwiającej i uświęcającej przez i w mocy Ducha Świętego. Metodyści kładą nacisk na realizację największych przykazań Jezusa, tj. dążą do „doskonałości w miłości”. Wierzą, że duchowa miłość może przemienić człowieka i świat.

Obecnie Kościoły metodystyczne istnieją w prawie wszystkich krajach świata i liczą ponad 40 milionów wyznających członków. Wraz z dziećmi, sympatykami i przyjaciółmi tworzą wspólnotę światową ok. 70 milionów ludzi.

Polski Kościół Ewangelicko-Metodystyczny powstał po I wojnie światowej, chociaż niemieckojęzyczne parafie metodystyczne na terenie nowopowstałego państwa swą historią sięgają XIX wieku. Do 1990 roku działał pod nazwą Kościół Metodystyczny w Polsce. Liczy obecnie ponad 50 placówek, w skald których wchodzi 28 parafii oraz filiały, placówki misyjne i kaznodziejskie. Liczy ok. 4500 wyznawców. Zwierzchnikiem Kościoła jest biskup dr Edward Puślecki. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny angażuje się w działalność edukacyjną, charytatywną, społeczną i ekumeniczną.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny podpisał deklaracje o wzajemnym uznaniu urzędów i sakramentów z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w RP i Ewangelicko-Augsburskim w RP.

Z innymi Kościołami utrzymuje braterskie więzi, aktywnie współpracuje na rzecz pojednania wszystkich chrześcijan.

Więcej o Kościele Ewangelicko-Metodystycznym (kliknij na tytuł)

1. Wyznanie Wiary Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

2. Zasady Ogólne

3. Zasady Socjalne Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów o Kościele metodystycznym (kliknij na tytuł):