Wielki Piątek – ks. Monika Zuber

Wielki Piątek 7 kwietnia 2023

LEKCJA ST Księga Izajasza 53,1-11

LEKCJA NT List do Hebrajczyków 10,16-25

EWANGELIA Św. Jana 19,1-30 Kazanie ks. Monika Zuber

Niestety Jezus nie jest ostatnim w historii ludzkości kozłem ofiarnym. Do dziś w imię dziwnie rozumianego „dobra narodu”, „dobra rodziny” czy „dobra większości” dyskryminuje i prześladuje się wszystkich, którzy mają odwagę żyć inaczej, głosić odmienne poglądy czy podważać porządek religijny/społeczny danej grupy. Dla dobrego imienia jednych, przymyka się oczy na krzywdę drugich np. dzieci, osób niepełnosprawnych. Kozłami ofiarnymi są pojedynczy rewolucjoniści, jak i całe grupy czy narody (uchodźcy, Żydzi za holokaustu, społeczności tzw. „trzeciego świata”) ale też osoby homoseksualne, emigranci, mniejszości religijne, ateiści. Naśladując Chrystusa, podążając za jego nauką włączania społecznego, walki z dyskryminacją, okazywania zrozumienia i łaski, nie możemy usprawiedliwiać