Zesłanie Ducha Św. – ks. Dariusz Zuber

Święto Zesłania Ducha Św.

1 List do Koryntian 12,3-7.12-13

Dzieje Apostolskie 2,1-13

Ewangelia Jana 20,19-23

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Opisane w Dziejach Apostolskich wydarzenia wskazują na ważną prawdę. Mianowicie w opisie Pięćdziesiątnicy jest wyraźnie podkreślone, że pierwszym darem Ducha jest dar zrozumienia, dar mądrości. Bo zobaczmy: Oto przybyli ludzie z różnych plemion, narodów i języków, różnych kultur, różnych typów mentalności – i nagle wszyscy rozumieją, że apostołowie zwiastują im Chrystusa. Widzimy w tekście, że ten dar Ducha został dany Kościołowi jako misja. Jest to więc dar a jednocześnie zadanie. Ponieważ Kościół ma być miejscem, gdzie Ewangelia o Jezusie Chrystusie ma być tak wypowiedziana i pokazana życiem, by była zrozumiała dla wszystkich narodów, dla wszystkich kultur i dla wszystkich pokoleń. I co warte podkreślenia, nie jest to zadanie jedynie dla pastorów, kaznodziejów, ewangelistów czy katechetów – jest to zadanie dla każdego, kto przynależy do rodziny Kościoła. Można śmiało powiedzieć, że każdy z nas jest tłumaczem Pisma. Każdy z nas jest interpretatorem wiary chrześcijańskiej – nie tylko przez swoją mowę, ale nade wszystko przez swoje życie i to, co z niego promieniuje. Dla wielu ludzi wokół nas właśnie my jesteśmy Ewangelią, solą i światłem, jak uczy nas Jezus Chrystus. I może czasem jesteśmy jedyną okazją dla innych do kontaktu z Jezusem, bo do Kościoła nie chodzą, bo Pisma Św. nie czytają, ale wiedzą, że Ty, Ja czy ktoś z nas jest chrześcijaninem i nas obserwują, przez nas uczą się o Jezusie Chrystusie. Od tego rozpoczyna się ewangelizacja, która jest dziełem Ducha Świętego.